HOME                
 

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 


Od ukupne vodene mase koja zauzima 71% zemljine površine, samo 0.007% je upotrebljivo za piće. U poslednje vreme, smanjuju se i onako male zalihe zdrave vode, uglavnom zbog ljudskog nemara, odnosno zbog svakodnevnog i sve većeg zagađenja zemljišta, površinske i podzemne vode. Zaštita vode, odnosno postojećih resursa pitke vode, je jedno o svetskih strateških ciljeva današnjice. Pitka voda je strateška sirovina 21 veka.

Ko su potencijalni zagađivači vode i zemljišta? Jedna od mogućih kategorizacija bi bila na koncentrisane i rasute zagađivače. Koncentrisani zagađivači su veliki gradovi, industriski kompleksi ili izdvojeni pogoni. Njih je relativno malo, lako se lociraju, mogu se kontrolisati i postoji razrađeni mehanizam i način rešavanja.

Ovi drugi, rasuti zagađivači, potencijalno zagađuju mnogo veću površinu nego koncentrisani, mnogo teže se lociraju a i tretiraju se kao 'manji' problem, pa samim tim nema uhodanog načina rešavanja. Rasuti zagađivači su manja naselja, zaseoci, izdvojeni hoteli, moteli, benzinske pumpe, kampovi, izdvojena domaćinstva - salaši i sl. Zagađenja koja oni prouzrokuju su svakako pojedinačno mnogo manja po količini i po koncentraciji opasnih materija, međutim, kroz vreme, prvo u manjim a zatim i većim vodotocima dolazi do koncentracije zagađene vode na slivnom području, tako da u krajnjem zbiru, posledice koja prouzrokuju 'mali zagađivači' mogu biti veće i opasnije od koncentrisanih zagađivača.

Krajnji je momenat da se na ovim prostorima počne ozbiljno raditi na rešavanju problema zagađivanja i uništavanja životne sredine. Sa promenom u ponašanju može početi svako u svom domu, kancelariji, okolini, ali je bitno ponuditi i adekvatna tehnička i ekonomski prihvatljiva rešenja za svaki pojedinačni slučaj. Ekonomski aspekt u zaštiti životne sredine, je veoma važan za društva (države) sa slabije razvijenom ekonomijom, jer su troškovi za izgradnju i funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda značajni.

Sa razvojem industrije i povećanjem populacije, raste i problem zagađenja životne sredine, a glavni uzročnik je čovek. Sa druge strane, razvija se i tehnologija prečišćavanja upotrebljenih otpadnih voda. Postoji značajn broj različitih tehničko - tehnoloških rešenja i veliki broj proizvođača opreme koja se primenjuje u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. Prečistači koji su najčešće u primeni su:

  • Konvencionalna metoda sa aktivnim muljem i kontinualnim protokom
  • SBR - biološki reaktor sa kontrolisanim procesom
  • MBR - kombinovana metoda aktovnog mulja i membranske tehnologije
  • Biljni prečistači - Mokra polja - Constructed Wetlands