HOME                
 

Bunari i priprema vode

 


 

Glavni projekat izvorišta i vodovodne mreže naselja Uzdin

Investitor: MZ Uzdin

Izgradnja Bunarske kućice na reni bunaru BHD - 10 na izvorištu Ratno ostrvo u Novom sadu sa montažom tri bunarske pumpe i prateće opreme.

Investitor: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Izgradnja Rezervoara i Pumpne stanice Tatarsko brdo u Sr.Kamenici, zapremina rezervoara V=3000 m3

Investitor: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Sanacija i završetak rezervoara za vodu R3, R5, R1, R2 i R6 u naselju Rakovac, sa nabavkom i montažom pumpi i opreme.

Investitor: MZ Rakovac

Izgradnja, opremanje i povezivanje dva bunara u fabrici stočne hrane Jabuka, Pančevo

Investitor: FSH Jabuka

Izgradnja, opremanje i povezivanje dva bunara u za snabdevanje naselja Gložan vodom

Investitor: MZ Gložan

Idejni i glavni projekat Bunara GŽB1 za vodosnabdevanje naselja

Investitor: MZ Gložan

Glavni projekat vodosnabdevanja fabrike MARBO PRODUCT sa bunarom i tretmanom vode

Investitor: MARBO PRODUCT, Maglić

Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje i pripremu pitke vode za vodosanbd. naselja Silbaš

Investitor: MZ Silbaš

Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara u fabrici Marbo, Maglić

Investitor: MARBO PRODUCT, Maglić

Izgradnja, opremanje i povezivanje postrojenja za pripremu pitke vode za snabdevanje fabrike Marbo

Investitor: MARBO PRODUCT, Maglić

Glavni projekat rekonstrukcije izvorišta vode sa novim bunarom i postrojenjm za prečišćavanje i pripremu pitke vode za vodosanbd. naselja Lokve

Investitor: MZ Lokve

Glavni projekat rekonstrukcije izvorišta vode sa postrojenjem za prečišćavanje i pripremu pitke vode za vodosanbd. naselja Idvor

Investitor: MZ Idvor

Izgradnja 'EKO ČESME' u Gložanu

Investitor: MZ Gložan

Glavni projekat rezervoara i crpne stanice za vodosnabdevanje naselja Sakule

Investitor: SO Opovo

Glavni projekat rezervoara i crpne stanice za vodosnabdevanje naselja Sefkerin

Investitor: SO Opovo

Izgradnja rezervoara 2x100 m3 i crpne stanice za snabdevanje vodom naselja Sakule

Investitor: SO Opovo

Izgradnja rezervoara 2x100 m3 i crpne stanice za snabdevanje vodom naselja Sefkerin

Investitor: JP Mladost, Opovo

Glavni projekta rezervoara zapremine V=300 m3 za snabdevanje vodom Opova

Investitor: JP Mladost, Opovo

Glavni projekat postrojenja za deoxigenizaciju membranskom tehnologijom napojne vode u TO Miljakovac

Investitor:JP Beogradske elektrane

Izgradnja postrojenja za degazaciju napojne vode u TO Miljakovac

Investitor:JP Beogradske elektrane