HOME                
 

Atmosferska kanalizacija

 


Glavni projekat atmosverske kanalizacije dela naselja u Bačkoj Palanci

Investitor: Fond za građevinsko zemljište, B. Palanka

Glavni projekat atmosverske kanalizacije dela naselja u Bačkom Petrovcu

Investitor: Fond za građevinsko zemljište, B. Petrovac

Rekonstrukcija punpne stanice za atmosversku kanalizaciju u S.Mitrovici

Investitor: Fond za građevinsko zemljište, Sr. Mitrovica

Glavni projekat Atmosferske kanalizacije naselja Srpski Itebej

Investitor: MZ Srpski Itebej

Glavni projekat Atmosferske kanalizacije naselja Turija

Investitor: MZ Turija

Glavni projekat: Atmosferska kanalizacija naselja Gložan

Investitor: MZ Gložan

Atmosferska kanalizacija naselja Vračev Gaj

Investitor: MZ Vračev Gaj

Glavni projekat:Atmosferska kanalizacija naselja Idvor

Investitor: MZ Idvor

Glavni projekat:Prikupljanje atmosferskih i procednih voda sa parcele 995 KO Crvena Crkva

Investitor: JP Građevinsko zemljište Bela Crkva